MTC-SAFE&PROTECT


Mtc Safe & Protect SRL   

oferă în domeniul resurselor umane servicii complete de personal, salarizare, consultanţă şi asistenţă 

 .         

  HR (Resurse Umane)

Codul muncii este actul legislativ esential pentru climatul de afaceri din Romania. Codul muncii este structurat in :contractul individual de munca, timpul de munca, timpul de odihna, salarizarea, sanatatea si securitatea in munca, formarea profesionala, dialogul social, contracte colective de munca, confictele de munca, inspectia muncii, raspundere juridica, jurisdictia muncii. Toate capitolele mentionate mai sus stabilesc la in detaliu cadrul legislativ necesar desfasurarii unei activitati economice. Codul muncii este startul pentru orice agent economic care doreste sa respecte atat drepturile angajatilor cat si cadrul legislativ.    

1.   Asigurarea serviciilor de personal

 •  Întocmire Contracte individuale de muncă;
 •  Întocmire acte adiţionale;
 •  Întocmire decizii de încetare, suspendare;
 •  Întocmire dosare de personal;
 •  Întocmire fişe de post;
 •   Întocmire Registrul de Evidenţă al salariaţilor;
 •  Gestionarea relaţiei cu autorităţile;
 •   Întocmire Regulament Intern.

2. Asigurarea serviciilor de salarizare

 Statele de salarii :

 • Reprezintă document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor, precum şi al contribuţiilor şi al altor sume datorate către stat;
 • Document justificativ de înregistrare în contabilitate;
 • Se întocmeşte lunar, pe secţii, ateliere, servicii etc., pe baza documentelor de evidenţă a muncii şi a timpului lucrat efectiv, a documentelor justificative de prezenţa, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihnă, certificatelor medicale, pentru confirmarea exactităţii calculelor, de către persoana care determină salariul cuvenit şi întocmeşte statul de salarii;
 • Întocmire stat individual de salariu (“fluturaşi”);
 • Reprezintă documentul pentru asigurarea confidenţialităţii şi demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit;
 • Întocmire şi depunere declaraţii privind obligaţiile aferente drepturilor salariale şi de personal;
 • Reprezintă declaraţiile unde sunt evidenţiate toate obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidentă nominală a persoanelor asigurate;
 • Depunerea, conform legislaţiei în vigoare, se efectuează lunar către organele competente;
 • Întocmire adeverinţe de venit;
 • Angajatorii/Plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor au obligaţia depunerii fişelor fiscale în format electronic;
 • Formatul electronic va fi însoţit de borderoul centralizator editat cu ajutorul programului de asistentă, semnat şi ştampilat, conform legii în vigoare la momentul întocmirii;
 • Adeverinţa de venit pentru anul anterior privind impozitul pe veniturile din salarii se completează de către angajatorii/plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor, denumiţi în continuare angajatori, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază sau în afara funcţiei de bază, conform legii;

3.   Asigurarea serviciilor de personal

3.1  Întocmirea  Contractelor individuale de muncă

 • Reprezintă încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă cu persoanele selectate în vederea angajării;
 •  Întocmire acte adiţionale;
 • Orice modificare adusă la contractul individual de muncă impune încheierea unui act adiţional în formă scrisă adusă la cunoştinţa salariatului (modificare funcţie, salariu, zile de preaviz, de concediere, etc.);
 • Întocmire decizii de încetare şi suspendare a contractului de muncă;
 • Încetarea şi suspendarea contractului de muncă poate surveni din mai multe cauze care ţin de persoana salariatului sau de persoana angajatorului;
 • Acestea se încheie sub formă scrisă, unde se va specifica clar motivul încetării/suspendării activităţii;

3.2  Întocmire dosare de personal

 •  Este obligaţia angajatorului de a întocmi dosarul personal pentru fiecare salariat in parte cu obligaţia de a păstra tot timpul acest dosar în arhivă;
 • Conţinutul acestui dosar se poate modifica în funcţie de noile reglementări legislative;
 • Întocmire Registrul de Evidenţă al salariaţilor (ReGES);
 •  Obligaţia angajatorilor/prestatorilor de servicii înregistraţi, conform legislaţiei în vigoare, de a completă şi transmite registrul la Inspectoratul Teritorial de Muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul, după caz; Completarea şi transmiterea registrului se va face de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator, care deţine calificare / specializare / perfecţionare în domeniul resurselor umane şi cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator;
 • Obligativitatea de a completă registrul în ordinea angajării, prin înscrierea a mai multor elemente reglementate de legislaţie;

4.  Întocmire Regulament Intern

 • Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz, unde sunt cuprinse minim anumite categorii de dispoziţii reglementate de legislaţia în vigoare. Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul înştiinţării acestora. Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern trebuie îndeplinită de angajator prin afişarea acestuia la sediul angajatorului.

     5.  Consultanta in privinta intocmirii foilor colective de prezenta ( pontaje )

Reprezintă documentul prin care se înregistrează prezenţa salariaţilor la locul de muncă, timpul folosit pentru efectuarea unei lucrări, în vederea calculării salariului şi a plăţii;

 •  Aceasta constituie bază legală pentru întocmirea corectă a statului de salariu.


Management resurse umane

La baza succesului, performanţei şi competitivităţii oricărei companii se află calitatea managementului resurselor umane

     

Un management performant presupune dezvoltarea puternica a managementului resurselor umane. Pentru aceasta, dorim sa venim în sprijinul dumneavoastra oferind astfel atât servicii la nivel de consultanţa şi implementare în domeniul relaţiilor de munca cât şi servicii specifice de managementul resurselor umane.


1.    Servicii şi Consultanţa în domeniul Relaţiilor de Muncă

 • Consultanţa în domeniul relaţiilor de munca - Codul Muncii (Legea 53/2003 actualizata);
 • Înregistrarea firmei la Inspectoratul Teritorial de Munca (I.T.M.);
 • Întocmirea contractelor individuale de munca, modificarea, suspendarea încetarea acestora;
 • Înregistrarea contractelor de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca;
 • Întocmirea statelor de plaţi lunare, respectiv calculul indemnizaţiilor de concedii medicale, de odihna preplatite sau neefectuate, calculul penalizarilor, al primelor şi al sporurilor acordate);
 • Înregistrarea lunara a statelor de plata la I.T.M;
 • Declaratia privind asigurarile (întocmire, validare la Administra?ia Financiara Locala);
 • Fişe fiscale anuale privind impozitul pe venituri din salarii (întocmire, validare la Administratia Financiara Locala);
 • Întocmirea ordinelor de plata lunare catre trezorerii privind platile catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale;
 • Întocmirea şi înregistrarea registrului electronic de eviden?a a salariatilor – ReviSal;
 • Evidenţa dosarelor de personal ale salariatilor (date personale : adresa, familie, cont, salariu, sporuri, casa de sanatate, deduceri suplimentare);
 • Întocmirea şi modificarea Regulamentului de Ordine Interna;
 • Întocmirea şi modificarea fişei postului;
 • Evidenţa foilor colective de prezenţa;
 • Evidenţa concediilor de odihna şi a concediilor medicale;
 • Negocierea, modificarea şi înregistrarea contractului colectiv de munca la nivelul societaţii;
 • Eliberarea documentelor care atesta calitatea de angajat ( adeverinţe şi fotocopii ale documentelor oficiale );
 • Reprezentarea companiei în situaţii de control în faţa organelor competente ale Inspecţiei Muncii şi Direcţiei de Munca.

2.    Servicii specifice Managementului Resurselor Umane

 • Analiza şi proiectarea posturilor (elaborarea fişelor postului );
 • Evaluarea posturilor (clasificarea posturilor, ierarhizarea posturilor);
 • Planificarea resurselor umane (determinarea necesarului de resurse umane, planificarea propriu-zisa a resurselor umane, previziunea necesarului de resurse umane);
 • Managementul carierei (analiza cantitativa a ofertei interne de resurse umane, inventarul resurselor umane, costurile orientarii şi consilierii angajaţilor în cariera, planuri individuale de dezvoltare a carierei, planuri de înlocuire a angajaţilor);
 • Evaluarea performanţelor angajaţilor (evaluarea personalului);
 • Perfecţionarea angajaţilor (determinarea eficienţei procesului de pregatire profesionala);
 • Motivaţia şi satisfactia personalului - managementul recompenselor (salarizarea în acord, în acord progresiv, în acord indirect, calculul salariilor corespunzator complexitaţii posturilor);
 • Ierarhizarea salariilor şi recompenselor corespunzatoare postului.

3.   Alte Servicii în domeniul Resurselor Umane

 • Consilierea companiei privind efectuarea negocierilor colective;
 • Consilierea companiei privind conflictele individuale de munca;
 • Consilierea companiei privind conflictele colective de munca;
 • Consilierea companiei privind efectuarea cercetarilor disciplinare ale salariaţilor;
 • Consilierea companiei privind cercetarea şi raspunderea patrimoniala a salariaţilor;
 • Consilierea companiei privind cercetarea şi raspunderea materiala a salariaţilor;
 • Consilierea companiei privind cumulul de funcţii;
 • Consilierea companiei privind acordarea tichetelor de masa;
 • Consilierea companiei privind situa?iile de concedieri colective sau şomaj tehnic;
 • Consilierea companiei privind încheierea contractelor speciale de munca :
         a.    contract prin agent de munca temporara
         b.    contract individual de munca cu timp parţial
         c.    contract individual de munca la domiciliu
         d.    contract individual de munca cu desfaşurarea activitaţii în strainatate
         e.    contract privind valorificarea drepturilor de autor
         f.     contract de comision din vânzari
         g.    contracte de garanaţii pentru gestionari
         h.    contract individual de munca pentru ucenici

 •  Consilierea companiei privind negocierea clauzelor facultative ale contractului individual de munca;
         a.      clauza de mobilitate
         b.      clauza de confidenţialitate
         c.      clauza formare profesionala
         d.      clauza de neconcurenţa

 • Întocmirea documentelor privind predarea sau comodatul unui vehicul de serviciu pentru uz profesional.